Fakken 12 Liten

Forstudie Balsfjord

Foto: Torstein Johansen

Om prosjektet

Troms Kraft har kartlagt mulige områder for vindkraft i Troms fylke. Denne kartleggingen peker på fjellene Omasvárri og Strupfjellet i Balsfjord som et av områdene i Troms som er teknisk egnet for vindkraft. Nå starter vi en forstudie hvor vi vil avklare hvordan det aktuelle området brukes av reinbeitedistriktet, innbyggere og tilreisende. På bakgrunn av forstudien vil vi vurdere om det er aktuelt å melde oppstart av en formell prosess som skal utrede konsekvensene av vindkraft i Omasvárri og Strupfjellet.

Forstudien for Vindkraft i Balsfjord vil bli gjennomført i samarbeid med Balsfjord kommune. Det vil bli satt ned en arbeidsgruppe hvor Balsfjord kommune, reindrifta og øvrige relevante interessegrupper inviteres inn til å delta i kartleggingen av arealbruk. Troms Kraft vil systematisere innspillene som blir gitt i arbeidsgruppen og oppsummere dette i en rapport som vil bli delt på denne nettsiden. Rapporten vil inngå i beslutningsgrunnlaget når vi skal vurdere om det er aktuelt å melde oppstart av en formell konsesjonsprosess og fremme planinitiativ til Balsfjord kommune.

På denne nettsiden vil du finne presentasjoner, møtereferat og analyser av arealbruken i Omasvárri og Strupfjellet.

Hvorfor utreder Troms Kraft ny kraftproduksjon i Troms fylke?
Norske myndigheter har besluttet at norske husholdninger og bedrifter skal redusere sine klimautslipp med 55 prosent innen 2030. For å nå dette målet må fossilt brensel som olje, gass, bensin og diesel erstattes med energi produsert fra fornybare kilder. I Troms produserer vi fornybar energi fra vannkraft og vindkraft på land, men vi har ikke stor nok kraftproduksjon til å dekke etterspørselen etter kraft når næringslivet skal omstille sin virksomhet. Det er derfor nødvendig å bygge ut ny kraftproduksjon for å dekke behovet for fornybar elektrisitet til bedriftene våre.

Troms Kraft arbeider med å øke kraftproduksjonen og effekten til de største vannkraftverkene vi har i Troms fylke, men dette dekker alene ikke det økte behovet for kraft. Det er derfor nødvendig å utrede mulighetene for vindkraft på land. Kartleggingen vi har gjennomført viser at det er noen få områder i Troms som kan være teknisk egnet for vindkraft. Troms Kraft ønsker å utrede disse områdene for å avklare som de kan være egnet for utbygging når bruken av arealene og konsekvensene av en slik etablering er grundig utredet. Første steg i dette arbeidet er å gjennomføre en forstudie for vindkraft i Balsfjord.

Arbeidsgruppe forstudie Vindkraft i Balsfjord
Troms Kraft vil i samarbeid med Balsfjord kommune invitere relevante interessegrupper til å delta i arbeidsgruppen for Vindkraft i Balsfjord. Arbeidsgruppen vil normalt bestå av folkevalgte, administrativt ansatte i Balsfjord kommune, representanter for grunneiere, reinbeitedistriktet, næringsforening, forsvaret og lag/forening som representerer eks. jakt og fiske, friluftsliv, reiseliv, hytteeiere, bygdelag mv. i Balsfjord kommune. Balsfjord kommune vil gi innspill til interessegrupper som bør delta i arbeidsgruppen. De aktuelle deltakerne vil bli kontaktet og forespurt om å delta.

Framdriftsplan forstudie Vindkraft Balsfjord
Det er utarbeidet en tentativ framdriftsplan for forstudien Vindkraft i Balsfjord. Denne ser du nedenfor. Fremdriftsplanen er ikke endelig fastsatt og det vil kunne komme endringer.

Januar 2024:

  • Orientering kommunestyret i Balsfjord
  • Dialogmøte Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt
  • Dialogmøte grunneiere Omasvárri og Strupfjellet
  • Åpent møte på Storsteinnes skole

Februar 2024:

  • Oppstartsmøte Balsfjord kommune
  • Fastsetting av arbeidsgruppe forstudie

Mars 2024:

  • Oppstart forstudie Vindkraft Balsfjord
  • Folkemøte Vindkraft Balsfjord

April – mai 2024:

  • Forstudie vindkraft Balsfjord avsluttes

Juni 2024:

  • Rapport Vindkraft Balsfjord

Konsesjonsprosess og områderegulering
En formell konsesjonsprosess og områderegulering er en omfattende prosess som tar mange år. Noe av det første som skjer i den formelle prosessen er at det fastsettes et konsekvensutredningsprogram (KU-program) for vindkraft i Omasvárri og Strupfjellet. Når KU-programmet er vedtatt skal konsekvensene av vindkraft utredes grundig. Det tar normalt 2-3 år før dette arbeidet er gjennomført. Når konsekvensene er utredet kan Balsfjord kommune starte arbeidet med en områderegulering for området. Når områdeplanen er ferdig, tar Balsfjord kommunestyre stilling til om de ønsker vindkraft i Omasvárri og Strupfjellet. Det er forventet at dette vil skje i 2026-2027, avhengig av fremdrift på konsekvensutredninger og den kommunale planbehandlingen.

Dersom Balsfjord kommune sier ja til å regulere Omasvárri og Strupfjellet til vindkraft vil NVE behandle søknad om konsesjon fra Troms Kraft. Den gjennomførte konsekvensutredningen vil ligge til grunn også for denne vurderingen. NVE behandler ikke søknad om konsesjon dersom kommunestyret sier nei til å regulere området for vindkraft. Det er forventet at søknad om konsesjon kan behandles i 2028-2029, dersom Balsfjord kommune åpner for dette.

Kontaktinformasjon

Geir Håvard Hanssen portrett

Geir Håvard Hanssen

Forretningsutvikler / Gávpeovddideaddji

+47 950 52 001
Send e-post

Hilde Sjurelv portrett

Hilde Sjurelv

Administrerende direktør

+47 913 21 000
Send e-post