I Stock 515963481 edit2 darken

Om konsernet

Troms Kraft er et offentlig eid kraftselskap, som produserer, distribuerer og selger strøm fra fornybare energikilder.

Troms Kraft har spilt en viktig rolle i samfunnsutviklingen siden de første generatorene skaffet folk lys i husan, på slutten av 1800-tallet. Siden den gang har vi blitt stadig mer avhengige av strøm. Vår elektriske kraft er en nøkkelfaktor i industri og handel, i hjemmene og i offentlig tjenesteyting, og vi kan trygt si at utbyggingen av strømnettet har revolusjonert hverdagen vår.

Nå står vi foran en ny, stor endring. Troms Kraft ønsker å ta en ledende rolle i det grønne skiftet. Det gjør vi først og fremst gjennom å legge til rette for ytterligere elektrifisering av transport og industri som i dag er avhengig av fossile energikilder. Men vi ønsker også å veilede og oppmuntre kunder og samarbeidspartnere på alle nivå, for å skape fart og retning i omstillingen.

Derfor er vår visjon: “Kraft til å endre – sammen!”

Organisasjon

Troms Kraft eies av Troms Holding (60 %) og Tromsø kommune (40 %). Selskapet er med andre ord felles eiendom for folket i Troms.

Konsernet har fire strategiske hovedområder: kraftproduksjon, kraftdistribusjon, kraftsalg og elektrifisering. Disse er organisert i ulike datterselskaper:

 • Troms Kraft Produksjon eier og har driftsansvar for 10 vannkraftverk. Heleid datterselskap av Troms Kraft.

 • Troms Kraft Vind utvikler og forvalter all virksomhet knyttet til vindkraftproduksjon i konsernet. I dag har Troms Kraft Vind ett kraftverk, som ligger i datterselskapet Fakken Vind AS. Heleid datterselskap av Troms Kraft.

 • Arva er landsdelens største nettselskap. Troms Kraft er majoritetseier med 60 %, Bodø Energi og Dragefossen eier de resterende 40 %.

 • Ishavskraft er én av Norges største strømleverandører. Heleid datterselskap av Troms Kraft.

 • Fjuel Tromsø skal tilby landstrøm til skip som gjester Tromsø Havn. Troms Kraft eier 51 %, Tromsø Havn de resterende 49 %.

Eiere

Eiere: Troms Holding AS (60%) og Tromsø Kommune (40%)
 • Troms Kraft AS
 • Frost Kraftentreprenør AS (49%)
  Ymber AS (20%)
 • Troms Kraft
  Produksjon AS
 • Troms Kraft Vind AS
  • Fakken Vind AS
 • Arva AS (60%)
 • Ishavskraft AS
 • Fjuel Tromsø AS (51%)

Samfunnsansvar

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre samfunnet stabil tilgang til elektrisitet. I tillegg har vi lange tradisjoner for å støtte små og store prosjekter i våre lokalsamfunn, og er stolt samarbeidspartner til en rekke tiltak særlig rettet mot barn og unge. Vi har satt oss klare mål for bærekraft, og skal være en pådriver i omstillingen til et grønnere samfunn. Derfor lanserer vi Troms Kraft bærekraftsfond, hvor vi setter av 500 000 kroner hvert år til prosjekter som skal hjelpe lag og foreninger til å drive grønnere.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon. Troms Kraft er forpliktet til følgende:

 • Utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
 • Svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten
 • Redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold