1. Det grønne skiftet
I Stock 811495630

Grønn omstilling

Vår natur, og dermed vårt livsgrunnlag, er under press. Temperaturen på kloden har økt jevnt siden industrialiseringen, og skutt i været de siste 40 år.

I Paris-avtalen forpliktet Norge seg til å bidra til å redusere utslipp av klimagasser som fører til oppvarmingen, og i 2020 satte regjeringen et ambisiøst mål: Norge skal redusere sine utslipp med minst 55 prosent innen 2030.

Fornybarnæringen er en av nøklene for at vi skal få til denne store omstillingen. Vårt kjerneprodukt, elektrisk strøm produsert av vann, vind og sol, vil være en etterspurt løsning for de mange fossile utslippspunkt som eksisterer i dag. Derfor stiller Troms Kraft seg bak målet for vår bransjeorganisasjon, Energi Norge, hvor målet er “Hele Norge på strøm”. Vår hovedjobb er å levere den elektriske kraften samfunnet trenger.

I tillegg må Troms Kraft være en pådriver for å endre sin egen praksis til å drifte så grønt som mulig. Dette vil innebære å sette seg klare mål for bærekraft, og rapportere på det. Vi ser også at det vil være naturlig for en så stor energiaktør å gå i spiss for utviklingen i vår region; vi har kompetansen, infrastrukturen og den finansielle styrken som trengs for å kunne gjøre en forskjell. Men vi kan ikke gjøre det alene, vår tilnærming vil være samarbeid og partnerskap med næringsliv, det offentlige og sivilsamfunnet.

Derfor er vår visjon: “Kraft til å endre – sammen!”

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er retningsgivende for det samlede arbeidet med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar. Troms Kraft skal veie hensyn til miljø, sosiale forhold og finansiell bærekraft opp mot hverandre i alle beslutninger. Gjennom ansvarlig forretningsvirksomhet skal vi bidra til reduserte utslipp, redusert risiko i våre operasjoner, nye forretningsmuligheter, stolte og motiverte medarbeidere og et godt omdømme.

Det overordnede målet for arbeidet er FNs bærekraftsmål nr. 13: Stoppe klimaendringene.


Vi har deretter valgt oss følgende fire mål, som er naturlig for vår virksomhet og områder hvor vi kan være en pådriver i arbeidet.


Troms Kraft leverer fornybar energi gjennom produksjon av vannkraft og vindkraft. Vi skal sørge for fortsatt tilgang på elektrisitet for dagens kunder, i tillegg til at vi skal legge til rette for at nye kundegrupper kan realisere sine bærekraftsmål ved å nytte elektrisitet som energiform. Troms Kraft skal også være åpen for å realisere prosjekter som utforsker andre former for ren energi, som sol og hydrogen.


Våre hovedbidrag til dette målet er kraftverkene og nettet. Denne infrastrukturen skal holdes ved like og utvikles gjennom innfasing av ny teknologi. Vi skal også ta initiativ til innovasjonsprosjekt som kan øke utnyttelsen av gjeldende infrastruktur. Samtidig skal infrastrukturen være robust for å takle de økte utfordringene som klimaendringene vil skape, i form av samfunnets økte energibehov, og økt påkjenning som følge av mer ekstremvær.


Ettersom flere og flere forventes å bo i urbane miljø, gir det god klimaeffekt å lykkes med gode tiltak i byene, samtidig som behovene i rurale miljø ivaretas og videreutvikles. Gjennom aktive initiativ til partnerskap og samarbeid med blant annet planmyndigheter, næringsliv, organisasjoner i sivilsamfunnet og forskningsaktører vil vi kunne bli en viktig bidragsyter til utviklingen av bærekraftige byer og samfunn. Det er et mål at vi skal innta en proaktiv rolle i dette arbeidet.


Innsatsfaktorene i vår produksjon må være gjenstand for bærekraftsanalyser med sikte på å minst mulig bidrag til klimagassutslipp. Samtidig må også våre egne operasjoner, særlig kraftverk og linjenett, utvikles på en måte som i minst mulig grad påvirker naturen. Arbeidet for å optimalisere eksisterende infrastruktur er viktige tiltak under dette målet.