Fakken 12 Liten

Mulighetsstudie Nord-Troms

Vi utreder mulighetene for kraft- og industriutvikling i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen

Om prosjektet

Troms Kraft og Ymber har invitert Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen kommuner til å delta i en mulighetsstudie for vindkraftproduksjon og industriutvikling i Nord-Troms. Mulighetsstudien skal utrede om det finnes arealer som gjør det mulig å etablere vindkraftverk og eventuelle industrisatsninger, slik som hydrogenproduksjon i Nord-Troms. Arbeidet med mulighetsstudien startet 1. september 2022 og det skal være avsluttet innen 30. juni 2023.

I arbeidet med mulighetsstudien har Troms Kraft og Ymber, i samarbeid med de fire kommunene, satt ned kommunale arbeidsgrupper - en per kommune - som skal utrede om det finnes arealer til å etablere vindkraftverk og industriarbeidsplasser innenfor kommunen. Arbeidsgruppene starter sitt arbeid i november 2022 og skal arbeide fram til midten av mars 2023. Resultatene fra arbeidsgruppene vil bli presentert i en rapport som beskriver mulighetene for vindkraftproduksjon og industriutvikling i kommunen. Denne rapporten legges fram for politisk behandling våren 2023. Da vil kommunestyrene beslutter om de ønsker å åpne for en formell konsesjonsprosess som skal utrede konsekvensene av en slik virksomhet. Dette betyr ikke at kommunen vedtar bygging av vindkraftverk. Den endelige beslutningen tas etter at konsekvensutredningsprogrammet er gjennomført. Dette arbeidet tar normalt flere år.

Du kan lese mer om hvilke krav som stilles til den formelle konsesjonsprosessen på NVEs nettsider.

På denne nettsiden kan du følge arbeidet til arbeidsgruppene i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen kommuner. Det er etablert en informasjonsside per kommune. Du finner lenke til kommunesidene ovenfor. Her vil vi dele analyser av arealbruk og referat fra arbeidsgruppemøtene, slik at de som ikke deltar direkte i arbeidet kan følge med på de resultatene arbeidsgruppen kommer fram til.

Troms Kraft og Ymber får bistand fra selskapet WSP AS til den praktiske gjennomføringen av mulighetsstudien. Har du spørsmål til Troms Kraft, Ymber eller WSP vedr. mulighetsstudien kan du kontakte oss. Se vår kontaktinformasjon nedenfor.

Fremdriftsplan (tentativ)

Nyhetsartikler

Alle nyhetsartikler

Prosjektorganisering

Troms Kraft og Ymber står bak mulighetsstudien for kraft- og industriutvikling i Nord-Troms. Studien gjennomføres i samarbeid med Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen kommuner og det er satt ned en arbeidsgruppe per kommune som skal utrede om det finnes arealer som gjør det mulig å etablere vindkraftverk og hydrogenproduksjon i kommunen. Arbeidsgruppens arbeid vil resultere i en rapport (mulighetsstudie) som presenterer mulighetene for vindkraft- og hydrogenproduksjon i kommunen.

De fire arbeidsgruppene er satt ned i samarbeid med administrasjonen i de fire kommunene. Arbeidsgruppen består av folkevalgte og administrativt ansatte i kommunen, representanter fra reinbeitedistrikter i kommunen, samt representanter for lag og foreninger med aktiviteter og interesser i de områdene som er aktuell for vindkraftproduksjon. Du finner listen over medlemmer i arbeidsgruppene på informasjonssidene til den enkelte kommune (se lenke ovenfor).

Dersom to eller flere kommuner beslutter at de ønsker å starte formell konsesjonsprosess som skal utrede konsekvensene av vindkraftproduksjon, vil det være behov for å gjennomføre en regional koordinering før dette arbeidet starter opp. Dersom dette blir aktuelt vil statlige myndigheter bistå kommunene, Troms Kraft og Ymber i vurderingen av hvilke områder som er best egnet for en videre utredning. I dette arbeidet er det også aktuelt for Troms og Finnmark fylkeskommune å delta.

Kontaktinformasjon

Erling Dalberg portrett

Erling Dalberg

Konserndirektør marked og teknologi / Konseardnadirektevra márkan ja teknologiija

+47 908 80 022
Send e-post

Geir Håvard Hanssen portrett

Geir Håvard Hanssen

Forretningsutvikler / Gávpeovddideaddji

+47 950 52 001
Send e-post

Harald Karlstrøm portrett

Harald Karlstrøm

Prosjektleder WSP

+47 932 01 029
Send e-post