Troms Kraft har som oppdrag å sikre at innbyggerne og næringslivet i Troms har nok kraft. Etterspørselen etter kraft er økende, og det er nå behov for å bygge ut ny kraftproduksjon for å dekke det framtidige behovet.

Troms Kraft Vind har kartlagt alle kommuner i Troms fylke for å finne områder som er teknisk egnet for vindkraft på land. Den gjennomførte kartleggingen viser at Omasvárri og Strupfjellet i Balsfjord er et av få områder i Troms som kan være egnet for vindkraft.

Nå starter vi forstudien som skal avklare hvordan dette området brukes av innbyggere, reinbeitedistriktet, landbruket, friluftsliv og hytteeiere m.fl.

Å bygge ut vindkraft i en kommune er en viktig beslutning. Det kreves derfor grundige utredninger før det er mulig å konkludere. Disse utredningene gjøres gjennom den lovpålagte områdereguleringen som Balsfjord kommune har ansvaret for, og konsesjonsprosessen for vindkraft som NVE er myndighet for.

Gjennom områdereguleringen og konsesjonsprosessen skal konsekvenser for reinbeitedistriktet, hytteeiere, friluftsliv, jakt og fiske, natur og miljø utredes, sammen med en rekke andre fagtema. Konsekvensutredningene gjennomføres av et eksternt fagmiljø, og du kan spille inn hvilke fagtema du mener bør utredes.

Den forstudien vi starter nå erstatter ikke disse lovpålagte utredningene. Forstudien gjennomføres før den formelle prosessen starter, for å gi Troms Kraft Vind bedre kunnskap om hvordan området brukes.

En ting er viktig: Det er Balsfjord kommune som bestemmer om det skal bygges ut vindkraft på Omasvárri og Strupfjellet. Denne beslutningen kommer som en del av den lovpålagte områdereguleringen, etter at alle konsekvenser er ferdig utredet.

Kravet om områderegulering sikrer lokal vetorett. Dersom politikerne i Balsfjord mener at konsekvensene av vindkraftverket er større enn de kan akseptere, vil de kunne stoppe vindkraftplanene når denne kunnskapen er samlet inn. Da vil ikke NVE behandle en evt. søknad om konsesjon.

Troms Kraft Vind har, i samarbeid med Balsfjord kommune, vurdert hvilke interessegrupper som bør være representert i forstudien. Vi inviterer nå mer enn 30 personer til å delta i arbeidsgruppen for Vindkraft i Balsfjord. Dette er personer som representerer ulike organisasjoner, lag og foreninger med interesser i områdene som kan være aktuell for utbygging av vindkraft.

Til arbeidsgruppen har vi bl.a. invitert gruppelederne i kommunestyret, ansatte i Balsfjord kommune, ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi har også invitert Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt, grunneierne i Omasvárri og Strupfjellet og grunneierlagene i bygdene rundt. På invitasjonslisten står også landbruksorganisasjonene i Balsfjord, organisasjoner for friluftsliv, jakt og fiske, samt næringsselskapet, det nystiftede Motvind Midt-Troms og Forsvaret.

Arbeidsgruppen inviteres til å fortelle hvordan Omasvárri og Strupfjellet brukes, og gi innspill til planene om vindkraft. Disse innspillene vil vi ta med når vi skal vurdere om det er aktuelt å melde oppstart av en formell konsesjonsprosess og områdereguleringen av vindkraft i Balsfjord.

Ikke alle kan delta i arbeidsgruppen. Om du vil følge forstudien finner du informasjon på nettsidene til Troms Kraft.

Oppdraget til Troms Kraft Vind er å sikre at folk og næringsliv i Troms har tilgang på nok strøm. Når vi nå ser på mulighetene for ny kraftproduksjon i Balsfjord, vil vi gjøre vårt ytterste for å få til et best mulig samarbeid med Balsfjord kommune, reinbeitedistriktet, innbyggerne og andre berørte.

Av:
Hilde Sjurelv, adm.dir. Troms Kraft Vind AS
Geir Håvard Hanssen, forretningsutvikler Troms Kraft Vind AS