Møtet ble åpnet av leder for utviklingslaget Frank Dalan. Han fortalte at utviklingslaget ble orientert av Troms Kraft om planene for utbyggingen på Fakken på et tidlig tidspunkt og at de da bad om at det ble arrangert et møte for innbyggerne på Vannøya.

Dalan fortalte videre at utviklingslaget har som oppgave å stimulere til utvikling, og at de vil følge prosessen på Fakken og komme med høringsinnspill. Dalan påpekte at ingen ting skulle besluttes på dagens møte, og at det var mulig for de oppmøtte å stille spørsmål og komme med innspill underveis. Deretter ga Frank Dalan ordet til Bent Gabrielsen, som ledet møtet.

Ordfører Mona Benjaminsen i Karlsøy kommune takket Østre Vannøya Utviklingslag for at de arrangerte et møte hvor innbyggerne kan møte Troms Kraft og stille spørsmål til utbyggingen. Hun kunne også fortelle at Troms Kraft hadde orientert kommunen om utbyggingsplanene på et tidlig tidspunkt, og at kommunestyret ble orientert om planene på kommunestyremøtet i november.

Benjaminsen fortalte at Fakken gir et viktig bidrag til næringsutviklingen i Karlsøy. Formannskapet og kommunestyret er positive til konsesjonsprosessen, men de vil legge vekt på hvordan innbyggerne og reindrifta ser på prosessen. Karlsøy kommune har god dialog med Troms Kraft som utbygger, og de vil være tett på NVE og Troms Kraft i det videre arbeidet. Det planlegges bl.a. et energiseminar for formannskapet i Karlsøy 1. februar 2023. Her er NVE og Troms Kraft invitert for å orientere om konsesjonsprosessen og planene for utbyggingen. Konsesjonsprosessen som leder fram til en søknad om utbygging tar flere år. I dette arbeidet er det viktig at innbyggerne blir hørt. Kommunen vil være høringspart i konsesjonsprosessen og kan klage på vedtakene fra NVE.

Etter de to innledningene orienterte konserndirektør Erling Dalberg i Troms Kraft om kraftsituasjonen i Nord-Norge, og behovet for å produsere mer kraft. Du finner lysbildene fra denne presentasjonen til slutt i denne artikkelen. Det ble stilt mange spørsmål underveis i presentasjonen. Det ble bl.a. stilt spørsmål rundt nødvendigheten av å bygge ny kraftproduksjon, hvorfor det er aktuelt å bygge ut vindkraft på land og ikke benytte andre produksjonsmåter, samt hvilke muligheter økt kraftproduksjon på Fakken gir for næringsutviklingen i Karlsøy?

Videre orienterte forretningsutvikler Geir Håvard Hanssen i Troms Kraft om konsesjonsprosessen for vindkraftutbygginger slik den er i dag, og de signalene som er kommet om den nye konsesjonsprosessen som kommer på høring i 2023. Du finner lysbildene fra denne presentasjonen i vedlegget til slutt i denne artikkelen.

Troms Kraft går i gang med vindmålinger på Fakken 2 i 2023 og det er aktuelt å søke kommunen om oppstart av konsesjonsprosessen i løpet av året. Gjennom konsesjonsprosessen skal det utarbeides et konsekvensutredningsprogram. Dette sendes på høring før det skal gjennomføres. Konsekvensutredningsprogrammet vil inneholde konsekvensutredninger innenfor en rekke områder og det er forventet at dette arbeidet vil ta inntil 2 år.

Du kan lese mer om NVEs arbeid med ny konsesjonsprosess på nettsidene til NVE (ekstern lenke).

Til slutt i møtet ble ringvirkningene for kommunen og lokalsamfunnet diskutert. Her ble det stilt krav om at utbyggingen av Fakken 2 skal bidra til lokale fordeler og muligheter for ny verdiskaping i Karlsøy. Dette vil bli diskutert gjennom den videre dialogen mellom Troms Kraft og Karlsøy kommune. Ordfører Mona Benjaminsen orienterte om kommunens arbeid med grønn næringsutvikling, hvor kraft spiller en nøkkelrolle. Bent Gabrielsen orienterte også kort om prosjektet Zero Kyst, som planlegger etablering av hydrogenproduksjon i Vannavalen.