Troms Kraft har gjennomført en kartlegging av arealene i Troms fylke for å finne områder som kan være teknisk egnet for utbygging av vindkraft på land. Denne kartleggingen peker på Omasvárri og Strupfjellet i Balsfjord kommune som et av få områder som er egnet for vindkraft i Troms. Troms Kraft vil orientere kommunestyret i Balsfjord om kartleggingen mandag 15. januar 2024. Det er også berammet møter med grunneiere og reinbeitedistriktet. I tillegg inviterer kraftselskapet til et åpent møte hvor alle som ønsker informasjon kan komme.

- Arbeidet med å avklare om det er mulig å bygge ut vindkraft i Balsfjord har akkurat startet og det vil ta mange år før en kan beslutte om et slikt prosjekt lar seg gjennomføre. Vi ønsker å gi alle som blir berørt av en evt. vindkraftutbygging informasjon om det arbeidet som er gjort og hva som er videre prosess i slike saker. Vi håper mange kommer på møtet. Alle er velkommen, sier forretningsutvikler Geir Håvard Hanssen i Troms Kraft.

Det åpne møtet om vindkraft i Balsfjord arrangeres 23. januar 2024 klokken 1800 på Storsteinnes skole. På møtet vil Troms Kraft orienter om hvorfor det er nødvendig å utrede nye kraftprosjekter i Troms fylke og gjennomgå kartleggingen som viser hvorfor området Omasvárri og Strupfjellet er pekt ut som aktuelt for vindkraft.

- I den innledende fasen er vi opptatt av å gi en orientering om planene i møter med kommunestyret, grunneiere, reindrift og de som blir berørt av vindkraftprosjektet. I det videre arbeidet vil vi gjennomføre en forstudie hvor vi vil avklare arealbruken i området og lytte til innspill fra ulike interessegrupper. Her vil vi sette ned en arbeidsgruppe hvor relevante interessegrupper bli invitert til å delta. Gjennom forstudien skal vi avklare om det er aktuelt å starte konsekvensutredning av vindkraft i Balsfjord, sier Hanssen.

Troms Kraft håper mange kommer på det åpne møtet for å få informasjon om vindkraftplanene. På møtet blir det god anledning til å stille spørsmål om vindkraft.

- Mange ønsker mer informasjon om planene for vindkraft i Balsfjord. På det åpne møtet vil vi forsøke å svare ut alle spørsmål som kommer. I tillegg vil vi etablere en egen nettside for prosjektet hvor vi vil dele analyser, presentasjoner og møtereferat, slik at alle som ønsker har anledning til å følge med i arbeidet, sier Hansen, og legger til.

- Å bygge ut vindkraft i en kommune er ingen enkel beslutning. Derfor kreves det grundige utredninger av konsekvensene av et slik tiltak. Det stilles også strenge krav til hvordan utbyggingen skal foregå for å redusere konsekvensene for reindrifta, natur, dyreliv og andre brukere av området. Konsekvensutredningene tar flere år og i dette arbeidet vil alle berørte få anledning til å gi innspill, sier Hanssen.