Formålet med mulighetsstudien er å kartlegge om det finnes områder som kan benyttes til kraftproduksjon og kraftkrevende industri i Nord-Troms. For å finne ut av dette har vi, i samarbeid med kommunene, etablert en arbeidsgruppe for hver av de fire Nord-Troms kommunene; Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen. I arbeidsgruppene deltar representanter fra kommunestyret, kommuneadministrasjon, reinbeitedistrikter, grunneiere, samt lag og foreninger som bruker og har interesse av de områdene som er aktuell for vindkraftproduksjon.

De første arbeidsgruppemøtene ble gjennomført fra 9. – 11. november 2022. Tema for det første møtet i alle kommunene var arealbruk. Møtet startet med at Troms Kraft orienterte om energisituasjonen i Nord-Norge, og hvorfor vi mener det er nødvendig å bygge ny kraftproduksjon. Videre presenterte vi innholdet i mulighetsstudien og hvordan dette arbeidet er planlagt gjennomført. Det ble stilt en rekke spørsmål til hvorfor det er behov for å bygge ut mer kraft, og hvordan mulighetsstudien skal gjennomføres. Disse innspillene ble notert ned og vil bli tatt med i det videre arbeidet med studien.

I den andre delen av det første arbeidsgruppemøtet i hver kommune deltok medlemmene i et gruppearbeid hvor de beskrev hvordan de områdene som inngår i studien blir benyttet av reinbeitedistriktene, andre næringsutøvere og innbyggerne i kommunen. Disse beskrivelsene ble tegnet inn på kart som Troms Kraft og Ymber har digitalisert og delt på nettsiden for studien. Kartene ligger som referat fra arbeidsgruppemøte 1 for hver av de fire kommunene. Du finner også kartene i lenken ovenfor.

Det var dessverre flere reinbeitedistrikter som ble forhindret fra å delta på det første arbeidsgruppemøtet i de ulike kommunene. Det ble derfor besluttet å gjennomføre et møte for reinbeitedistriktene i Kautokeino før jul, hvor kommunene og reinbeitedistriktene deltok. Dette møtet ble avholdt sist uke. På dette møtet mottok reinbeitedistriktene den samme informasjonen som de øvrige medlemmene i arbeidsgruppen, med invitasjon til å delta i mulighetsstudien og de kommende arbeidsgruppemøtene over nyttår.

På det første arbeidsgruppemøtet i Kåfjord fikk vi besøk av Aila Gamst, Bianca Eriksen og Mattis Larsen, som møtte opp på Senter for Nordlige folk for å si hva de mener om vindkraft. Vi i Troms Kraft og Ymber setter pris på de innspillene ungdommene gir til prosessen, og vi inviterte de inn i møtet for å holde en appell til deltakerne i arbeidsgruppen. På bakgrunn av dette ble det diskutert hvordan ungdom i Kåfjord kan bli bedre involvert i mulighetsstudien. Ungdomsrådene er invitert inn i arbeidsgruppen, men flere har takket nei til deltakelse. Kåfjord kommune har nå tatt tak i dette og sikret at de unge blir representert i arbeidsgruppen som planlagt.

Hva skal analysene av arealbruk brukes til? Troms Kraft og Ymber ønsker å analysere arealbruken for å finne områder for vindkraftproduksjon som er så lite konfliktfylt som mulig. I disse dager analyserer vi offentlige kilder og de innspillene vi har fått fra medlemmene i arbeidsgruppen, for å sikre oss et godt bilde av hvordan bruken av de aktuelle arealene er. Vi håper også at samarbeidet med reinbeitedistriktene skal gi oss et mer detaljert innblikk i hvordan reinbeitedistriktene bruker sitt distrikt.

I det neste arbeidsgruppemøtet på nyåret vil Troms Kraft og Ymber presentere analyser av vindressursene innenfor fokusområdet for studien. Disse analysene vil gi oss en sterkere indikasjon på hvor egnet fjellene i indre Nord-Troms er for vindkraftproduksjon, samt om det er samsvar mellom vindressursene og den kartlagte arealbruken.

Når det andre arbeidsgruppemøtet er avsluttet vil innbyggerne i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen bli invitert til et åpent møte i sin kommune. På dette møtet vil arbeidsgruppen presentere resultatene de er kommet fram til. Her vil det også bli anledning for de som ønsker å gi sine innspill til arbeidet med mulighetsstudien. Over nyttår vil vi gjøre tidspunktet for det åpne møtet kjent gjennom våre egne kanaler og gjennom Framtid i Nord. Vi håper mange tar seg tid til å delta.

Mulighetsstudien for kraft- og industriutvikling i Nord-Troms skal være avsluttet våren 2023. Det skal da utarbeides en rapport for hver kommune. Denne rapporten vil være et kunnskapsgrunnlag som politikerne i kommunestyret kan sette seg inn i før de beslutter om de ønsker å åpne for en formell konsesjonsprosess, som grundig utreder konsekvensene av vindkraft innenfor egen kommune. Vi i Troms Kraft og Ymber skal gjøre vårt ytterste for at det pågående arbeidet blir en ryddig, god og inkluderende prosess.