Det er viktig fordi vi ser at det er behov for det. Samisk språk, kultur og næringsvirksomhet har historisk vært under press fra storsamfunnet. Dette inkluderer vår egen virksomhet knyttet til bygging av kraftproduksjon og nettinfrastruktur. Vi vet at vår virksomhet har konsekvenser for reinbeitedistriktene som blir berørt. Vi jobber derfor aktivt for å redusere de negative konsekvensene. Samtidig ønsker vi å bidra med positive tiltak for den samiske befolkningen som helhet, ved å gi samisk språk og kultur større synlighet i samfunnet.

Det er riktig fordi Troms Kraft også er en del av det samiske samfunnet. Vi har mange samiske medarbeider og ledere, også i konsernledelsen og i selskapsstyrene. Vi har et tydelig samfunnsoppdrag som skal sikre samfunnet stabil tilgang til elektrisitet, som inkluderer den samiske befolkningen og reindriften. Vi har ingen skjult agenda, tvert imot kjører vi grundige og åpne prosesser med vekt på tidlig dialog, inkludering og medvirkning.

Vi står overfor store samfunnsendringer. Natur- og klimakrise krever en omstilling fra fossil til fornybar energi. Det er en omstilling hele samfunnet blir truffet av, og skal gjennom. Det utfordrer reindriften og det utfordrer lokalsamfunn i nord. Det kommer vi ikke unna. Hvordan vi sammen løser omstillingen mener vi får mye å si for hvilket samfunn vi i fellesskap skaper i nord fremover.

Derfor velger vi å kjøre omfattende og åpne prosesser for å sikre lokal medvirkning og innflytelse. Vi skisserer og diskuterer løsninger for tilpasning og økonomisk kompensasjon til reindriften som er langt over det staten foreslår. Vi mener reindriften skal sitte igjen med en større andel av verdiskaping fra kraftutbygging enn det som har vært tilfellet historisk. Målet er at vi kan bygge ut ny fornybar energi med minst mulig negativ påvirkning for reindrift, lokalsamfunn og natur. Samtidig kan verdiskapingen fra kraftproduksjonen gi nye muligheter til reindrift og berørte kommuner.

Det er viktig å påpeke at beslutningsmyndigheten ligger hos den enkelte kommune og hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Beslutningstakerne vil få et omfattende kunnskapsgrunnlag som viser hva en utbygging vil bety for natur, dyreliv, reindrift og øvrige brukere av områdene. En ting står fortsatt fast: Dersom en utbygging fører til at et reinbeitedistrikt må legge ned, så vil ikke vi bygge ut i det aktuelle området.

«Ta i bruk språket» var oppfordringen
Vår språksatsing har sitt utspring i en samarbeidsavtale med Sametinget, hvor vi både ønsket og ble oppfordret til å ta i bruk det samiske språket. Siden den gang har vi blant annet etablert nettsider på samisk, vært med og støttet språkprosjektet RomsaDál, tatt i bruk samisk språk i vår kommunikasjon og gitt vårt nettselskap det samiske navnet Arva. Vi støtter Ovttas-prosjektet til det samiske idrettsforbundet. Og i 2023 kjøpte vi navnerettighetene til TILs hjemmebane og ga den det samiske navnet Romssa Arena – med det ble det også samisk speaker på TILs hjemmekamper.

Vi må evne å se både nyansene og det store bildet. At noe er vanskelig betyr ikke at vi ikke skal prate om det. Tvert imot. Når vi står overfor felles utfordringer, må vi prate mer og oftere for å lære hverandre bedre å kjenne.

Jeg er stolt av å lede et konsern som er sin samfunnsrolle bevisst – som setter pris på mangfoldet, kulturforskjellene og som jobber målrettet for at vi sammen skal møte de omfattende klimautfordringene vi står overfor. Skal vi lykkes må vi gjøre det med respekt for hverandre.

Av: Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft.