Kraftfondet er støtte fra Troms Kraft Produksjon til kommuner, lag og foreninger som arbeider for økt bo- og blilyst, eller tiltak for å styrke beredskapen i lokalsamfunnet. Om du bor i en kommune hvor vi har vår kraftproduksjon kan du søke på dette fondet (se aktuelle kommuner i retningslinjene nedenfor).

Vi ønsker at støtten skal bidra til å gjøre det tryggere og mer attraktivt å bo i en kommune med kraftproduksjon:

 • Støtten fra Kraftfondet skal styrke beredskapen til de som bor i kommunen. Dette kan være tiltak for nødvendige klimatilpasninger, men også beredskap til personer som liker å ferdes i naturen eller i lokalsamfunnet.
 • Kraftfondet skal støtte opp om frivillige lag og foreninger som skaper aktiviteter for sine medlemmer. Aktiviteter som bidrar til bo og blilyst er en avgjørende del av et lokalsamfunn, og vi ønsker å støtte opp om dette arbeidet.

Vi deler ut støtte to ganger i året. Søknadsfrist er 1. mai og 1. november. Søknader som kommer inn etter dette, vil bli behandlet i neste tildeling.

Les mer om Kraftfondet her.

Retningslinjer Kraftfondet

Følgende retningslinjer er gjeldende ved tildeling av støtte fra Kraftfondet Troms Kraft Produksjon:

 • Fondet skal bidra til bolyst, blilyst og lokalt beredskapsarbeid i de kommunene hvor Troms Kraft har sin kraftproduksjon
 • Støtten kan deles ut til tiltak i regi av kommunene og frivillige lag, foreninger og organisasjoner for å skape bolyst, blilyst og styrket beredskap for innbyggerne.
 • Søker må være registrert i foretaksregisteret og ha tilhørighet i en vertskommune for kraftproduksjon, hhv. Kåfjord-, Storfjord-, Lyngen-, Målselv-, Senja-, Tromsø- eller Karlsøy kommune.
 • Søker må levere en plan og budsjett for prosjektet, som også inkluderer forslag til hvordan støtten fra Troms Kraft Produksjon skal synliggjøres.

Når prosjektet er gjennomført skal søker levere rapport som beskriver det arbeidet som er utført med støtte fra Kraftfondet. I rapporten skal kostnader dekket av fondet dokumenteres. Rapport sendes til Troms Kraft Produksjon AS ved adm.dir. Helge Mikal Eklund e-post: helge.eklund@tromskraft.no

Støtte fra Kraftfondet skal ikke gå til:

 • Enkeltpersoner eller grupper som ikke tilhører et lag, forening eller organisasjon
 • Virksomheter med kommersielt formål
 • Tiltak som normalt tilligger det offentlige
 • Studenter, studentaktiviteter, bedriftsidrettslag, russ og russearrangement
 • Reiser/turer
 • Politiske og religiøse organisasjoner

Avtaleformer

Støtten gis som et engangsbeløp, og ikke over flere år. Maksbeløp som innvilges er 50 000 kroner.

Krav om gjenytelse

Det stilles krav til gjenytelse fra søker i form av profilering av Troms Kraft Produksjon. Gjenytelsen vurderes, og vil variere, i hvert enkelt tilfelle og ut fra hva som er mest formålstjenlig.