Mulighetsstudien for kraft- og industriutvikling i Nord-Troms har analysert de indre og høyereliggende områdene av Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen kommuner. Gjennom studien er det gjort en overordnet kartlegging av arealbruken til innbyggerne, lokalt næringsliv og reindrifta. Denne arealbruken er deretter vurdert opp mot områder med gode vindressurser og tekniske forutsetninger for kraftproduksjon. Forrige uke kom de første konkrete resultatene fra studien.

- Det er for tidlig å konkludere endelig, men så langt er det pekt ut fem områder som det kan være aktuelt å vurdere for fremtidig vindkraftproduksjon. Det er samtidig viktig å si at det ikke er aktuelt for Troms Kraft og Ymber å bygge ut alle disse områdene, sier Geir Håvard Hanssen, som er forretningsutvikler i Troms Kraft og prosjektleder for arbeidet.

Full stopp for kraftkrevende bedrifter
Kraftbehovet i Nord-Norge øker kraftig, men det er ingen nye kraftprosjekter under oppføring. Det har ført til full stopp for nye bedriftsetableringer med et visst kraftbehov nord for Ofoten. Det er ikke nok kraft i Troms og Finnmark til å dekke den stadig økende etterspørselen.

- Denne situasjonen løser seg ikke før vi får tilgang på mer kraft i vår region. Nord-Troms har noen av de beste vindressurser i Troms fylke, og vi ønsker derfor å undersøke om det er mulig å produsere noe av den kraften det er behov for her, sier Hanssen.

Vil utrede konsekvenser
Gjennom mulighetsstudien er det så langt pekt ut et område i hver av kommunene Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord, og to områder i Storfjord som kan egne seg for kraftproduksjon. Selv om ikke alle områdene vil bli bygget ut, viser kartleggingen at det kan være mulig å få til betydelig kraftproduksjon i Nord-Troms om det åpnes for dette. Men før det kan skje må det gjøres grundige konsekvensutredninger for å avgjøre om kraftproduksjon er forenelig med den øvrige bruken av områdene, samt at en slik utbygging er lønnsom.

- I arbeidsgruppene har vi hatt mange gode diskusjoner om behovet for mer kraft og de konsekvensene en kraftutbygging har for de som blir berørt. Det er ikke alle i arbeidsgruppene som er enige i at det skal bygges vindkraft i de områdene som er pekt ut, men jeg opplever at det er forståelse for at det er behov for mer kraft. De innspillene som er gitt vil bli formidlet til lokalpolitikerne gjennom rapportene som til slutt skal oppsummere mulighetsstudien i de ulike kommunene, sier Hanssen.

Vil berøre reindrifta
Sju reinbeitedistrikt med beiterettigheter innenfor de fire Nord-Troms kommunene er invitert til å delta i mulighetsstudien, og et flertall av disse tar nå del i prosessen. Deres innspill viser at det er krevende å bygge ut vindkraft i Troms fylke uten at dette berører den virksomhet de driver.

- Vi er glade for at så mange reinbeitedistrikt ønsker å delta for å gi sine innspill til dette arbeidet. Vi må ta særlige hensyn til reindrifta, og de negative konsekvensene for reinbeitedistriktene skal utredes grundig før et endelig vedtak om utbygging fattes, sier Hanssen.

Betydelige inntekter
Det er kommunestyrene i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen som tar stilling til om de aktuelle områdene innenfor den enkelte kommune skal utredes videre gjennom en formell konsesjonsprosess. Et positivt vedtak til å starte konsesjonsprosess betyr ikke at kommunen sier ja til en utbygging, men at kommunestyret åpner for at konsekvensene av en slik utbygging kan utredes.

- Å bygge ut vindkraft har konsekvenser, uansett hvor en plasserer et slikt anlegg. Det er derfor viktig å gjøre grundige utredninger av de negative effektene før en konkluderer. Samtidig vil vindkraftproduksjon kunne gi betydelige inntekter til kommunen og lokalsamfunnet direkte gjennom produksjonsavgift og eiendomsskatt, men også gjennom økt utbytte fra Troms Kraft og Ymber. Tilgang på kraft er dessuten avgjørende for at fiskeri- og havbruksnæringen, og andre viktige næringer i Nord-Troms, skal kunne utvikle seg. Uten kraft stopper denne utviklingen opp, sier Hanssen.

Inviterer til åpent møte
Mulighetsstudien for kraft- og industriutvikling er ikke ferdig. Nå inviterer Troms Kraft og Ymber, i samarbeid med kommunene, til åpent møte hvor alle innbyggere får mulighet til å orientere seg om arbeidet. De åpne møtene arrangeres fra 13. – 16. februar, med start i Kvænangen mandag 13.02. Deretter går turen «sørover».

- Vi håper mange velger å delta på de åpne møtene for å bli oppdatert på arbeidet og gi innspill til prosessen. Invitasjonen til de åpne møtene blir annonsert på nettsidene til kommunene og i Framtid i Nord i løpet av de nærmeste dagene, avslutter Hanssen.