Historie

Elektrisitetsforsyning er en av de viktigste forutsetningene for et moderne samfunnsliv. Tromsø Elektrisitetsverk startet sitt dampkraftverk i Vestregata i Tromsø 18. januar 1898 som fylkets første everk. Bystyret avviste tanken om privat utbygging, og gikk inn for å anlegge et elektrisitetsverk “for byens regning”.

Tromsø Elektrisitetsverk ble slått sammen med Troms fylkes kraftforsyning og Bardufoss kraftlag og ble i 1972 til Troms Kraftforsyning og deretter til Troms Kraft AS i 1998. 

Nedenfor vil du finne en kort oppsummering over historien de siste 120 årene. 

 

 • 2017

  • Utrulling av AMS målerne iverksettes
  • Danner felles entreprenørselskap med Bodø Energi – Frost Kraftentreprenør
 • 2016

  • Ny eiermelding
  • Ishavskraft blir et heleid datterselskap
  • Selger askjene i Kvænangen kraftverk til Ymber
  • Tilbakekjøp av Skibotn og Lavka kraftverk, og nedsalg av aksjer i Nordkraft
  • Store investeringer i nettet
 • 2015

  • “Det store strømbruddet”. Vinden tok flere av Statnetts linjer, og strømmen var borte i store deler av Nord Norge i flere timer.
  • Omorganisering av Troms Kraft Nett og Troms Kraft Entreprenør, virksomhetsoverdragelse av 40% av montørstaben fra TKE til TKN.
  • Boris Benulic ble i Södertörn tingsrätt dømt til 3,5 års fengsel. Dommen ble anket av begge parter.
  • Troms Kraft og PWC inngikk forlik i erstatningssaken som var anlagt av Troms Kraft mot PWC.
  • Jämtkraft AB kjøpte hele aksjeposten i SKS fra Troms Kraftforsyning og Energi.
  • Rettsaken mot Grant Thornton starter i Stockholm
  • Ny kraftlinje fra Håkøybotn til Brensholmeneidet ferdigstilles. Linjen er den første i landet hvor komposittstolper er tatt i bruk.
  • Ny Kraftlinje fra Altevatn til Straumsmo ferdigstilles.
 • 2014

  • Troms Kraft Varme med datterselskap ble solgt til Daimyo AS.
  • Stormene “Jorun” og “Kyrre” raserte strømlinjer
  • Økokrim henla sak mot Troms Kraft
  • Nord-Norsk Vindkraft AS besluttes avviklet
  • Troms Kraft Invest AS fusjonerte med Troms Kraft AS
  • Troms Kraft trakk seg fra fusjonsprosess med Ymber AS
  • Ny kraftlinje i Ramfjord ferdigstilt
 • 2013

  • Troms Kraft stevnet Grant Thornton og revisor Elisabeth Simonsson for uaktsom revisjon, med et krav på 1,7 milliarder, samt ble PWC med revisor Frode Danielsen stevnet for tilsvarende beløp
  • Semming Semmingsen ansettes som konsernsjef
  • 164 ansatte, organisert i El & IT gikk ut i sympatistreik med forbundskolleger i Atea
  • Granskingsrapporten ble fremlagt. Styret stilte sine plasser til disposisjon, og et helt nytt styre tiltrådte med styreleder Inge K. Hansen i spissen.
  • Økokrim åpnet sak mot Troms Kraft
 • 2012

  • Selskapet er i brudd med alle bankforbindelser
  • Ekobrotsmyndigheten etterforsker Kraft & Kultursaken og tre personer varetektsfengsles
  • Jämtkraft går inn som deleier (33,3 %) i Troms Kraftforsyning og Energi, som eier aksjene i Nordkraft, SKS og kraftverkene Skibotn og Lavka.
  • Oddbjørn Schei fratrer og Semming Semmingsen konstitueres som konsernsjef
  • Fakken vindpark åpnes og settes i drift
  • Elvekraft selges til Clemens Kraft
  • Kraft & Kultur endrer profil og skifter navn til Nordic Green Energy
  • Troms Kraft avhender aksjepost i Front X
  • Pronea og Troms Kraft Fiber selges til Broadnet
  • Tingretten besluttet rettslig gransking av Troms Kraft. Kjennelsen kom etter krav fra generalforsamlingen
 • 2011

  • Regnskapsmanipulasjon i Kraft & Kultur avdekkes
  • Dom i tvisten om fallrettigheter i Bardufossen faller, og kraftverket selges til Statkraft
  • Bygging av Fakken vindpark fortsetter
 • 2010

  • Nye Rottenvik kraftverk åpnet.
  • Oppkjøp av aksjer i Nordkraft og Salten Kraftsamband.
  • Oppstart bygging av Fakken vindpark
 • 2009

  • Ved fisjon 1. januar 2009 ble deler av Troms Kraft Marked AS slått sammen med Ishavskraft AS. Troms Kraft AS eier 50 prosent i nye Ishavskraft AS.
  • Troms Kraft Entreprenør AS kjøper opp Energiservice AS i Tromsø.
  • Troms Kraft Invest AS kjøper opp Elvekraft AS (tidligere HydroPool AS).
 • 2008

  • Kraft & Kultur AB etablerte seg i Finland.
  • Troms Kraft Entreprenør AS kjøper opp Elektro-Linje AS i Varangerbotn.
  • Troms Kraft får konsesjon til bygging av Fakken vindpark på Vannøya i Karlsøy kommune, selskapets første vindkraftsatsing.
 • 2007

  • Troms Kraft Nett AS ble fisjonert og montørstaben ble flyttet over i det nyetablerte selskapet Troms Kraft Entreprenør AS.
  • Etablering av Troms Kraft Invest AS.
  • Troms Kraft Fiber AS fusjonerer med Nætt AS og selskapet Pronea AS etableres.
 • 2006

  • Troms Kraft Fiber ble etablert
 • 2001

  • Troms Kraft ble, som det første energiselskapet i Norge, Miljøfyrtårnbedrift.
 • 2000

  • Troms Kraft AS’ datterselskap Kraft & Kultur AB ble opprettet i Stockholm.
 • 1997

  • Troms Kraftforsyning ble omgjort til aksjeselskap – Troms Kraft AS. Konsernet hadde da fire datterselskaper; Produksjon, Nett, Varme og Marked.
 • 1991

  • Lysbotn kraftverk ble bygget.
  • Energiloven åpnet for konkurranse.
 • 1989

  • Breivika varmesentral i Tromsø ble åpnet.
 • 1988

  • Sørfjord kraftverk ble bygget.
 • 1986

  • Bergsbotn kraftverk ble bygget.
 • 1985

  • Tverrelva kraftverk ble bygget.
 • 1984

  • Troms Kraftforsyning fikk sitt første kvinnelige styremedlem.
  • Osteren kraftverk ble bygget.
 • 1982

  • Lavka kraftverk ble bygget.
 • 1980

  • Skibotn kraftverk ble bygget.
 • 1972

  • Troms Kraftforsyning (nå Troms Kraft) ble etablert ved sammenslåingen av Troms Fylkes kraftforsyning, Tromsø Elektrisitetsverk og Bardufoss Kraftlag. Selskapet fikk over 300 ansatte. Eierne var Troms fylke med 60 prosent, og Tromsø kommune med 40.
  • Dividalen kraftverk ble bygget.
 • 1971

  • Goulas kraftverk ble bygget.
 • 1970

  • Halvparten av Norges vannkraftressurser er utbygd.
  • Lyngen Kraftlag og Torsken kommunale kraftverk gikk inn i Troms Fylkes Kraftforsyning.
  • I 1970-årene var det store konfrontasjoner mellom kraftsosialister og naturvernere. Store utbyggingsprosjekter i Dividalen, Skibotn og Kvænangsvassdraget ble heftig debattert i avisspaltene.
 • 1969

  • Lyngen Kraftlag og Torsken kommunale elverk ble fusjonert inn i Troms Fylkes kraftforsyning.
 • 1965

  • 4.000 er fortsatt strømløse i landet, de fleste i Troms og Finnmark.
 • 1960

  • Innset kraftverk i Bardudalen i drift. 
  • Fritt vinterforbruk i Troms. Slutt på 20 år med utkoblinger og rasjonering.
 • 1958

  • E-verkene i Nordre Nordland og Troms gikk sammen i møte for å diskutere kraftsituasjonen, der flere områder sto i fare for å havne i perioder med kraftmangel. Møtet mellom e-verkene i september 1958 tok initiativ til et permanent samarbeidsorgan, som førte til at Samkjøringen for Nord-Norge, med 14 samarbeidende elektrisitetsverk, ble opprettet i mai 1960.
 • 1953

  • Nye Bardufoss kraftverk satt i drift.
 • 1952

  • Rottenvik kraftverk ble satt i drift.
 • 1945

  • Nesten 80 prosent av landets befolkning hadde strøm, men i Troms hadde bare nærmere 50 prosent av innbyggerne strøm.
 • 1939

  • Stortinget opprettet tilskuddsordning og ga sin første bevilling til utbygging av den alminnelige elektrisitetsforsyningen.
 • 1936

  • Kraftmangel førte til igangsettelse av reguleringsplan for Altevatn.
 • 1935

  • Bardufoss kraftverk ble skilt ut fra Troms Fylkes Kraftforsyning og ble eget aksjeselskap.
 • 1932

  • Utvidelse av linjenettet på mer enn 80 km kraftlinjer i området Målselv ble tilkoblet anlegget i Bardufoss.
 • 1926

  • Den første sjøkabelen ble lagt over Tromsøysundet i 1926. Kabelen førte strøm fra Tromsøya til beboerne på fastlandet.

  Legging av sjøkabel i 1926. Foto

 • 1922

  • Bardufoss og Skarsfjord kraftverk åpnes.
 • 1921

  • Norge har 340 elverk og 64 prosent av befolkningen har strøm.
 • 1920

  • Landets første fylkesverk, Troms Fylkes Kraftforsyning, ble opprettet.
 • 1919

  • Tromsø kommunestyre gikk, etter forespørsel fra fylkets elektrisitetskomité, inn for å delta i et interkommunalt kraftselskap.
 • 1918

  • Vågsfjord kraftselskap (senere Sør-Troms Elforsyning), Nord-Norges første interkommunale e-verk, ble etablert.
 • 1915

  • Elektrisitetsverket i Tromsø kunne levere 1 mill. kwh årlig – i 1940 var kapasiteten økt til 20 mill kwh.
 • 1914

  • Lyngseidet Elektrisitetsverk ble etablert. Dette ble overtatt av Lyngen Kraftlag på 1950-tallet
  • Rasjonering og sterk prisstigning på kull og annen brensel under første verdenskrig førte til økt strømforbruk. Det ble stadig mer vanlig med strøm til oppvarming av hus.
 • 1913

  • Simavika kraftstasjon ferdigstilles, som det første kommunale vannkraftverket i Troms.
 • 1900

  • 10 prosent av alle norske husstander har elektrisk lys. 
 • 1898

  • Tromsø Elektrisitetsverk etableres.
  • Oppstart av dampdreven kraftstasjon i Tromsø sentrum og tenning av de første lysbuelampene.
  Storgata i 1898. Foto
  Storgata 1898. Det elektriske gatelyset er på plass. I forgrunnen er ei av de gamle parafinlampene som ennå ikke er tatt ned.
 • 1884

  • Tromsø 100 år. Bryggeriet Mack ”spanderte” elektrisk lys til jubiléet.
 • 1882

  • Vannkraftepoken begynner. I slutten av november ble det aller første elektriske lysanlegget tatt i bruk ved Senjens Nikkelverk på Senja. Dette var Europas første komplette vanndrevne kraftverk.

Copyright © 2018 Troms Kraft AS