Analyser utført av NVE, Statnett, og en rekke andre aktører, viser at den grønne omstillingen av det nordnorske samfunnet vil føre til at kraftoverskuddet i nord blir brukt opp. Om vi i fremtiden må importere mer av strømmen fra Sverige og Europa, vil vi risikere høyere strømpriser også i Nord-Norge. For å unngå kraftunderskudd må vi produsere mer kraft i vår region.

Troms Kraft og Ymber har derfor startet arbeidet med en mulighetsstudie for kraft- og industriutvikling i Nord-Troms. Mulighetsstudien erstatter ikke de formelle kravene som stilles til et kraftselskap som ønsker å bygge ut ny kraftproduksjon. Den formelle prosessen med konsekvensutredning og før- og etterundersøkelser starter når mulighetsstudien er avsluttet, dersom kommunestyret åpner for dette. Vi har valgt å starte med mulighetsstudien, fordi vi mener det er viktig å ta dialogen med kommunene, reindrifta, innbyggerne og andre viktige interessenter så tidlig som mulig i en slik prosess.

Det stilles strengere krav til utbygging av vindkraftverk nå enn tidligere. I dag er det lokalsamfunnet og kommunestyret som avgjør om det skal bygges ut vindkraftverk i en kommune, ikke sentrale myndigheter i Oslo. I tillegg skal reindrifta tas med i prosessen og gis mulighet til å påvirke hvordan et evt. vindkraftverk utformes. Mulighetsstudien skal bidra til å gi politikerne i kommunestyret det grunnlaget de trenger for å ta en god beslutning om oppstart av konsekvensutredninger og konsesjonsbehandling. Det er først når dette er utført at den endelige beslutningen om utbygging fattes. Dette arbeidet tar flere år.

Vi inviterte tidligere i høst reinbeitedistriktene fra Storfjord til Kvænangen til å delta og gi innspill til mulighetsstudien, og flere vil bli involvert. I tillegg inviterer vi innbyggerne i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen til å vurdere mulighetene for kraftproduksjon og industriutvikling, slik at vi kan avdekke hvilke områder vi bør unngå og hvilke det evt. kan være mulig å utrede videre.

Det er vanskelig å gi alle innbyggere mulighet til å være direkte involvert i en slik prosess. Vi har derfor, i samarbeid med administrasjonen i de fire kommunene, satt ned fire arbeidsgrupper - en per kommune. Arbeidsgruppen består av politikere, ansatte i kommunen, representanter for næringslivet og en rekke lag og foreninger med interesser knyttet til de områdene vi ønsker å vurdere.

Det arbeidet arbeidsgruppene utfører vil vi dele på en egen nettside for prosjektet, slik at alle har mulighet til å følge prosessen. Vi vil også arrangere åpne møter, hvor alle innbyggere i de fire kommunene får anledning til å gi sine innspill. Til sammen håper vi at dette vil gi oss god innsikt i hva kommunene, reindrifta, innbyggere og øvrige interessegrupper mener om mulighetene for ny kraftproduksjon og industriutvikling i Nord-Troms.

Mulighetsstudien vil gi kommunestyrene i de fire kommunene et kunnskapsgrunnlag de kan legge til grunn, når de skal beslutte om de vil åpne for en konsesjonsprosess som skal utrede konsekvensene av ny kraftproduksjon. Ved å delta i arbeidsgruppene, og på de åpne møtene, bidrar organisasjonene og innbyggerne til at kommunestyrene får et bedre beslutningsgrunnlag når de skal ta stilling til om deres kommune vil stille arealer til disposisjon for å dekke det fremtidige kraftbehovet i Nord-Norge. Mange deltakere i arbeidsgruppene har allerede takket ja til å bidra. Det setter vi stor pris på. Nå starter arbeidet som skal avklare mulighetene for kraft- og hydrogenproduksjon, samt annen næringsutvikling i Nord-Troms.

Lykkes vi med en slik satsing, vil det gi betydelige arbeidsplasser og ringvirkninger for lokalt næringsliv, samt kommunale inntekter fra produksjonsavgift, naturressursavgift og eiendomsskatt. I tillegg er kommunene i Nord-Troms eiere i Ymber og Troms Kraft (sistnevnte gjennom Troms Holding), noe som bidrar til at deler av overskuddet fra kraftproduksjonen kommer tilbake til lokalsamfunnene hvor verdiene skapes.

Vi vet at enkelte synes det er krevende å se for seg vindkraftverk på fjellene i indre Nord-Troms. Samtidig er det mange som er bekymret for at vi innen få år skal oppleve «sørnorske» strømpriser også i Nord-Norge. For å unngå dette må det bygges ut mer kraftproduksjon.

Vi ønsker å bruke den kommende vinteren til å arbeide sammen med innbyggerne, kommunene og reindrifta, slik at vi sammen kan vurdere om det er mulig å få til en kraft- og industriutvikling i Nord-Troms, som gir høy verdiskaping, betydelige lokale ringvirkninger og kraft som det nordnorske samfunnet trenger.

Av Geir Håvard Hanssen, forretningsutvikler Troms Kraft AS